Model: ​Cody

MUA: Vitas Ching Wen Lu

Hair: Ma Syun

​Photo: Kai Liang

Circus Human